Obchodní podmínky

Naše poskytované služby se řídí obchodními podmínkami, v kterých jsou uvedeny podmínky týkající se ceny za náš servis, informace ke smlouvám, průběh poskytování našich služeb a zásady uchovávání citlivých údajů. Veškeré bližší informace si přečtěte níže na stránce.

I. Základní ustanovení

 1. 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající poskytováním služeb v rámci cestovního poradenství Travel Smart. (dále jen „Poradenství“).

II. Vymezení smluvních stran

 1. Majitelem a provozovatelem poradenství je fyzická osoba Pavla Plisková, IČ: 05697697, (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku poradenství poskytovatele telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.travelsmart.cz (dále jen „Objednatel“).
 3. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí služba poradenství v cestování, kterou poskytovatel nabízí.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

III. Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká odesláním elektronické objednávky služby (dále jen „Objednávka“) objednatelem a jejím přijetím poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat objednateli objednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu.
 2. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:
  • objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,
  • poskytovatel má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
  • poskytovatel má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o čerpání služeb.

IV. Průběh poskytování služeb

 1. Poradci cestovních služeb (dále jen „Zpracovatelé“) jsou povinni poskytovat odběrateli odborné a pečlivé služby na základě svých schopností a dostupných možností.
 2. Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 3. Ani v rámci cestovního poradenství, které bude v souladu s poptávanou službou, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, vyšší moc, ochota a vůle dodavatelů  dalších služeb,aj…).
 4. Služby cestovního poradenství  jsou individuální a smluvní podmínky jsou variabilní na základě domluvy obou stran.

V. Cena služeb

 1. Za poskytování služeb je objednatel povinen uhradit domluvenou cenu. V případě sledování letenek je nutné uhradit cenu do 2 pracovních dnů od objednání.  V případě nedodržení termínu splatnosti bude objednávka ze strany poskytovatele ukončena.
 2. V ceně služby je zahrnuto řádné plnění služeb poradenství, které jsou předmětem objednávky. Služby, které poskytovatel objednateli doporučí, není objednatel povinen zakoupit. Jedná se pouze o doporučení, která nejsou podmínkou řádného čerpání služby.
 3. Objednatel nemá nárok na vrácení nevyčerpané části služby v případě, že se dobrovolně rozhodne poskytované služby dále nečerpat. Objednatel nemá nárok na reklamaci služeb, které mu byly doporučeny.

VI. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

 1. Odesláním poptávky služeb uděluje objednatel poskytovateli souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb. Za účelem vedení evidence klientů je poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení objednatele, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 2. Objednatel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb.
 3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud poskytovatel využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednateli má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje objednatele v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
 4. Jestliže objednatel zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů objednatele, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může objednatel: a) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, odstraní poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně nežádoucí stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel této žádosti, má objednatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud objednateli vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 5. Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytnul, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

VIII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Oznámení a sdělení vůči poskytovateli je objednatel povinen činit písemně. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou formou doporučeného psaní, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.
 2. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu objednatele s poskytovatelem.
 3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na www.travelsmart.cz. Změny obchodních podmínek nemohou nabýt účinnosti dříve než 20 (dvacet) dnů ode dne jejich zveřejnění. Objednatel tak bude mít dostatek času na seznámení se s novými obchodními podmínkami.
 4. Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny dne 13. 2. 2017 a nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 2. 2017.

V Praze dne 13. 2. 2017
Pavla Plisková, Travel Smart